Algemene voorwaarden1. Toepassing

Door de website met url www.ruedumaroc.com (hierna de 'Website' genoemd) te bezoeken of er een bestelling op te plaatsen, verklaart u (de ‘Klant’) zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen (de ‘Verkoopsvoorwaarden’) en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Eventuele voorwaarden uitgaande van u als Klant zijn niet van toepassing.

De acceptatie van de Verkoopsvoorwaarden en/of het plaatsen van een bestelling houdt tevens een aanvaarding in van bijzondere voorwaarden verbonden aan het aanbod (zoals ondermeer onderstaande bepalingen inzake de prijs, de uitvoering, omruiling...). Bij een conflict tussen de Verkoopsvoorwaarden en bijzondere voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden. U heeft de mogelijkheid deze Verkoopsvoorwaarden op te slaan en af te drukken.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, plaats dan geen bestelling. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Het is nodig om de laatste versie van de voorwaarden te controleren op wijzigingen alvorens een bestelling te plaatsen.

Deze Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van beide partijen die ontstaan uit het bezoek van en de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Website. Alle diensten worden door RDM (zie 2. RDM) geleverd vanuit België. De overeenkomst tussen partijen wordt steeds geacht te zijn uitgevoerd in België, ook wanneer RDM Producten verzendt naar andere landen. De verkoopsovereenkomst kan enkel gesloten worden in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of Spaans en de taal tussen de partijen is uitsluitend één van deze talen. Bestellingen op de Website kunnen worden geplaatst vanuit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittanië, Ierland, Portugal, Spanje, Monaco, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slovakije, Slovenie, Hongarije, Kroatië, Griekenland, Noorwegen, Finland en Zweden. Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert RDM als exporteur en de ontvanger als importeur.

2. RDM

De Website wordt uitgebaat door RDM BVBA met zetel te Mechelsesteenweg 315, 1800 Vilvoorde, België en ondernemingsnummer 0875.158.843, in dit document “RDM” genoemd. Het rekeningnummer van RDM is BE94 7350 3759 0114. De BIC code is KREDBEBB.

Alle rechten en aanspraken in deze Gebruiksvoorwaarden ten behoeve van RDM bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door RDM ingeschakelde derden. 

3. De Producten te koop via de Website

De Particuliere Klant heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering, RDM op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de bestelling wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden, doch is onderworpen aan strikte voorwaarden: zie artikel 8 voor details.

De Producten die RDM aanbiedt zijn deze weergegeven op de Website op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst. RDM spant zich in om alle bestellingen te leveren. Toch is het mogelijk dat bepaalde Producten niet beschikbaar zouden zijn op een bepaald ogenblik. RDM kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail door RDM op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het ogenblik dat de Klant reeds betaald heeft voor de Producten, zal RDM de betaalde bedragen onmiddellijk terugstorten. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. RDM zal de terugbetaling uitvoeren binnen de 30 dagen.

Alle Producten die op de Website te koop aangeboden worden, worden zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin kunnen er kleine afwijkingen optreden of kunnen er zich vergissingen voordoen. RDM kan hiervoor niet worden aansprakelijk gesteld. Veel van onze producten zijn handgemaakt. Kleine verschillen maken deze producten uniek.

4. Prijs en betaling

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. RDM kan deze prijzen van tijd tot tijd aanpassen.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, of andere eenheden, en worden vermeld inclusief BTW. De prijzen van de Producten bevatten niet de transport- en verzendingskosten. Deze kosten worden apart aangerekend en komen bovenop de aankoopprijs, zoals aangegeven in het bestelproces.

Iedere aankoop dient vooraf betaald te worden, op de zetel van RDM. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Klant verrichte betaling. De orderbevestiging wordt via email verstuurd. De Producten blijven de eigendom van RDM tot op het ogenblik van volledige betaling door de Klant (betaling van de aankoopprijs en kosten).

Acties, promoties, kortingbonnen zijn niet cumuleerbaar.

5. De betalingsmethodes

De betalingsmethodes worden op de Website vermeld.

6. Bestelling

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze en voegt dit toe aan zijn/haar winkelwagen. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de winkelwagen bevindt. Indien de Klant zijn bestelling wil bevestigen, dient hij/zij een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail na de aankoop een bevestiging van de bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat de bestelling verstuurd wordt[Y1] .

7. Levering

De gekochte Producten worden steeds per koeriersdienst naar de Klant opgestuurd. De leveringstermijnen zijn indicatief en geenszins bindend.

RDM spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn via koeriersdienst naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de koeriers-procedure aan de Klant aangeboden. In geval de Producten door de koerier aan RDM worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren, mits betaling van bijkomende administratieve kosten en verzendkosten.

In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen 30 dagen beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs min verzendingskosten [ejv2] terugbetaald.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, zal RDM op haar kosten een nieuwe zending versturen voor zover het Product nog beschikbaar is. Zoniet zal RDM het door de Klant betaalde bedrag terugstorten. De overdracht van het risico van verlies en/of schade vindt plaats bij de levering. 

8. Verzakingsrecht

De Partikuliere Klant heeft een beperkt recht om binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering, RDM op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de bestelling wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden.

Als een Partikuliere Klant RDM van de uitoefening van zijn/haar verzakingsrecht op de hoogte wil stellen, kan de Klant zulks doen door een e-mail te verzenden naar volgend adres: info@ruedumaroc.com.

RDM gaat na of de Klant inderdaad van zijn/haar herroepingsrecht kan gebruik maken en zendt in positief geval een e-mail met retourinstructies (incl. het retouradres in België).

De Klant dient het geretourneerde Product binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van deze e-mail ook daadwerkelijk terug te zenden. Zo niet vervalt het herroepingsrecht van de Klant.

Let op:     

  • De kosten en risico van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
  • Producten dienen onbeschadigd (geen krassen edm.), ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te worden teruggezonden. De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bv. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, edm.). De verpakking dient alle accessoires, handleidingen edm. te bevatten.
  • De originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) dient aan het geretourneerde Product te worden toegevoegd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.
  • Zend de Producten steeds aangetekend terug en bewaar het bewijs van verzending. Producten die RDM niet terugkrijgt, worden niet terugbetaald.
  • Producten die op verzoek van de Klant zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden. 

Wanneer RDM de Producten in retour ontvangen heeft, zal zij controleren of ze voldoen aan de vermelde voorwaarden. Indien de Producten aan het retourbeleid voldoen, zal RDM de Klant binnen de 30 dagen terugbetalen.

Indien de Producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, blijven ze eigendom van de Klant. Indien gewenst kan RDM de Producten op kosten van de Klant terug sturen via de koeriersdienst.

Dit verzakingsrecht geldt niet voor Professionele Klanten.

9. Intellectuele rechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, de Producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website en de RDM Producten en brochures zijn en blijven de exclusieve eigendom van RDM en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en het merkenrecht, hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen en/of Producten te kopen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van RDM via het e-mail adres info@ruedumaroc.com. 

10. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een uitstekende service te kunnen leveren, en worden voor geen enkele andere reden bewaard.

11. Klachten

Klachten kunnen worden ingediend middels het sturen van een bericht naar info@ruedumaroc.com met als onderwerp ‘klacht’.        

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van RDM is beperkt als volgt:

 - RDM is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de beschrijving van de Producten. 

- RDM kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten.

- RDM is geenszins aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die de Klant zou nemen op basis van informatie betreffende Producten die niet door haar is verstrekt.

 

Met vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met RDM via het e-mailadres: info@ruedumaroc.com. RDM spant zich in om de Klant binnen de 14 werkdagen te antwoorden.